Bibliotēkas Lietošanas noteikumi

Pielikums Nr.1

Salacgrīvas novada domes

29.07.2015. lēmumam Nr.262

(protokols Nr.10;26.§)

 

Salacgrīvas novada bibliotēkas

lietošanas noteikumi

Izdoti pamatojoties uz

Bibliotēku likuma 5. panta trešo daļu, 21.pantu

 

I Vispārīgie noteikumi

 

1.      Šie noteikumi regulē Salacgrīvas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību - filiālbibliotēku (turpmāk Bibliotēka) krājumos esošo grāmatu un citu materiālu lietošanas kārtību, Bibliotēkā pieejamo pakalpojumu izmantošanas kārtību.

2.      Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina personu bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot visiem Salacgrīvas novada iedzīvotājiem.

3.      Bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas normatīvie akti un tiesību normas, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

4.      Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Salacgrīvas novada dome.

5.      Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

II Lietotāju reģistrēšana

6.      Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

7.      Lietotāju Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karti ( eID ).

8.      Lai par Bibliotēkas lietotāju kļūtu juridiska persona, par Bibliotēkas lietotāju reģistrē fizisku personu, kuru pilnvarojusi attiecīgā juridiskā persona.

9.      Lietotājus līdz 16 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē vecāki vai personas, kas pilda vecāku pienākumus, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī aizpildot rakstveida pieteikumu (pielikums Nr.1).

10. Reģistrējoties Bibliotēkā, lietotāji iepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem, aizpilda Bibliotēkas lietotāja reģistrācijas anketu - iesniegumu (pielikums Nr.2) un ar savu parakstu apstiprina Bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu.

11. Reģistrējoties lietotājs iegūst tiesības izmantot Bibliotēkas krājumā esošos informācijas avotus un pakalpojumus.

12. Reģistrētam Bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta Lasītāja karte. Lasītāju karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota, izmantošanai citai personai.

III Bibliotēkas lietotāju tiesības

13. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likuma 23. pantā noteikto bibliotēkas lietotāja pamattiesību ievērošanu.

14. Saskaņā ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem lietotājam ir tiesības:

14.1. brīvi, bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu, informācijas meklējumsistēmas un datubāzes;

14.2.saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājuma sastāvu, pakalpojumiem un bibliotēkas izmantošanas iespējām;

14.3.saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus (vai to kopijas) no Bibliotēkas krājuma vai pasūtīt tos starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citu Latvijas bibliotēku krājumiem;

14.4.izmantot Bibliotēkas sniegtos bezmaksas un maksas pakalpojumus;

14.5.bez maksas izmantot internetu un vispārpieejamus elektroniskās informācijas resursus, biroja programmatūru, datubāzes.

14.6.piedalīties Bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē, iesniegt priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu Bibliotēkas direktoram.

15. Lietotājiem ir tiesības uz iespieddarbu un citu dokumentu rezervēšanu noteiktā kārtībā.

IV Bibliotēkas lietotāju pienākumi

16. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus.

17. Saņemtos iespieddarbus vai citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. Termiņu iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.

18. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

19. Saudzēt no Bibliotēkas saņemtos iespieddarbus, Bibliotēkas inventāru un iekārtas.

20. Nozaudētos vai lietotāju sabojātos Bibliotēkas izdevumus lietotājam jāaizstāj ar identiskiem vai Bibliotēkas atzītiem saturā un cenā līdzvērtīgiem izdevumiem. To vērtību nosaka pēc Bibliotēkas uzskaites dokumentos norādītajām cenām.

21. Bibliotēkā ievērot klusumu, netraucēt citus apmeklētājus, neizmantot mobilos tālruņus.

22. Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktā, bet nodod bibliotekāram vai arī atstāt uz galda.

23. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.

24. Lietotājiem, kuri apzināti neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, atrodas Bibliotēkā alkohola reibumā, narkotisko vielu ietekmē, neievēro personīgās higiēnas prasības vai bojā Bibliotēkas inventāru, tiek izteikts brīdinājums. Par atkārtotu lietošanas noteikumu neievērošanu tiek liegts izmantot Bibliotēkas pakalpojumus.

V Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība

25. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

26. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

26.1.Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu) publiska pieejamība, iekārtu un aprīkojuma izmantošana;

26.2.konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;

26.3.informācijas meklējumsistēmu un datubāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko, faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

26.4.bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, ekskursijas pa bibliotēku u.c.);

26.5.citi pakalpojumi budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.

27. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā noteikta šo noteikumu pielikumā Nr. 3.

28. Bibliotēkas maksas pakalpojuma veidus un cenas nosaka un apstiprina Salacgrīvas novada dome.

29. Vienlaicīgi lietotājam izsniedzamo iespieddarbu maksimālais skaits ir 5 vienības.

30. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu maksimālie lietošanas termiņi ir:

30.1.grāmatām pieaugušajiem -1 mēnesis;

30.2.grāmatām bērniem – 2 nedēļas;

30.3.paaugstināta pieprasījuma grāmatām un jaunieguvumiem - 2 nedēļas;

35.3. žurnāliem u.c. Bibliotēkas dokumentiem (mapes, CD-ROM u.tml.) - 2 nedēļas.

31. Bibliotēkas lietotājiem, kuri noteiktajā termiņā nav atdevuši saņemtos iespieddarbus un citus materiālus, līdz parāda saistību izpildei nav tiesību izmantot Bibliotēkas resursus un pakalpojumus.

32. Starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā.

VI Datu aizsardzība

 

33. Bibliotēkas pienākums apstrādājot fizisko personu personas datus ir ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā

34. Lietotāju personas datu apstrāde tiek veikta Bibliotēkas telpās. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana

35. Bibliotēka ir atbildīga par atbilstošiem un proporcionāliem drošības pasākumiem attiecībā uz Lietotāju datiem. Šo pasākumu ietvaros Lietotāju dati tiek aizsargāti pret neautorizētu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu zudumu vai bojājumiem. Bibliotēka veic pasākumus, lai novērstu incidentus, taču pilnībā nevar garantēt to neiestāšanos. Par incidentiem tiek uzskatīti datu vai iekārtu nozaudēšana vai zādzība, neautorizēta piekļuve, citas prettiesiskas darbības, kā arī iekārtu bojājumi vai  cilvēciska kļūda.

36. Incidenta vai neatbilstības gadījumā Bibliotēka, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums kļuvis tam zināms, paziņos par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei, izņemot gadījumus, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku Lietotāju tiesībām un brīvībām.

37. Bibliotēka sniegs atbildi uz Lietotāja pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Regulā noteiktos gadījumos atbildes sniegšana var tikt pagarināta uz diviem mēnešiem.

38. Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai reģistrētos un kļutu par Lietotāju Bibliotēkā.

39. Lietotāja pienākums ir informēt Bibliotēku tiesisko attiecību laikā Darbinieks savlaicīgi nodrošina, lai viņa personas dati (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs, e-pasts) kas ir nodoti Bibliotēkai, būtu precīzi. Jebkuru to izmaiņu gadījumā Lietotāts informē Bibliotēku piecu darba dienu laikā no to izmaiņu dienas

 
   Pielikums Nr.1

   Pielikums Nr.2

 

 


 

 

 


Salacgrīvas novada bibliotēkas

lietošanas noteikumu

Pielikums Nr.3

Salacgrīvas novada bibliotēkas datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība

 1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto Salacgrīvas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību- filiālbibliotēku datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.
 2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.
 3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku.
 4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datubāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
 5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:

5.1.   neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;

5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā  nonāk   dažādi   sīki   metāliski  priekšmeti (saspraudes, skavas u.c);

5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru

daļu savienojošos vadus u.c;

5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas

darbinieku;

5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru;

 1. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.
 2. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.
 3. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.
 4. Lietotājam aizliegts:

9.1.ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

9.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

9.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;

9.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

9.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;

9.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;

9.7. atrasties pie datora ne vairāk kā diviem lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;

9.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles, azartspēles.

 1. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c).
 2. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.
 3.  Izdrukas, skenēšanu, kopēšanu u.c. ar Bibliotēkas esošajām tehnoloģijām saistītus maksas pakalpojumus lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.
 4.  Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

Salacgrīvas novada bibliotēkas

lietošanas noteikumu

Pielikums Nr.4

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

                Šī privātuma politika skaidro kā Salacgrīvas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību - filiālbibliotēku (turpmāk Bibliotēka) veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Bibliotēkas kontaktinformācija:

juridiskā adrese: Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

e-pasts: salacgrivasbiblioteka@salacgriva.lv

tālrunis: 64071989

Salacgrīvas novada pašvaldības Personas datu aizsardzības ir sasniedzams rakstot uz datu.specialists@salacgriva.lv, vai zvanot pa tālruni +371 26658265.

 

Ar šo Privātuma atrunu Bibliotēka izskaidro, kā apstrādā jebkuras fiziskas personas personas datus, paskaidrojot to tiesību īstenošanas kārtību un citu informāciju.

Personas datu apstrādes mērķi un to tiesiskie pamati

Bibliotēka, veicot fizisko personas datu apstrādi, apstrādā tos noteikto uzdevumu un funkciju izpildei kā, piemēram:

=         Fotogrāfiju, videomateriālu uzņemšanai, to publicēšanai (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);

=         Lasītāja reģistrēšanai, piešķirot Bibliotēkas lasītāja karti (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu

=         Tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu un c) apakšpunktu).

=         Atgādinājumu, paziņojumu sūtīšanai, (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu

Informējam, ka Bibliotēkas Privātuma politikā norādīto datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personas dati var tikt apstrādāti arī citiem Privātuma politikā neminētiem mērķiem, nodrošinot datu apstrādes tiesiskumu.

Atgādinām, ka Bibliotēkai ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem (“precizitāte”), tādejādi lūdzam Jūs sniegt Bibliotēkai tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.

Personas datu kategorijas

Bibliotēka savu uzdevumu un funkciju izpildei apstrādā informāciju, piemēram:

 • Tieši identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
 • Kontaktinformācijā -  dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

 

Personas datu saņēmēji

No Bibliotēkas personas datus var saņemt, valsts un pašvaldības iestādes, citas trešās personas tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Bibliotēka personas datus nenosūta uz trešajām pasaules valstīm.

Personas datu glabāšanas ilgums- 5 gadi.

 

Lasītāja tiesības ir:

 • Tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vērsties pie Bibliotēkas un iegūt informāciju par personas datu kategorijām, kuras ir Bibliotēkas rīcībā, to datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem un glabāšanas periodiem.
 • Bibliotēka veic saziņu ar fizisko personu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • Fiziska personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu konkrētai datu apstrādei.
 • Jebkādu aizdomu gadījumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties pie mums vai iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par, Jūsuprāt, iespējamu Regulas pārkāpumu.


Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde. Pārzinis to nedara.

<< Oktobris 2021 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kā Jums patīk bibliotēkas atjaunotā mājas lapa?

Patīk
Nepatīk
Iepriekšējā patika labāk

Apskatīt rezultātus


Salacgrīvas administrācija
 
 
Limbažu novada aktualitātes
 
 
 
Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts
 
Latvijas kultūras datu portāls