datu-politika-12-apr

Datu aizsardzība


1. Bibliotēkas pienākums apstrādājot fizisko personu personas datus ir ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.
2. Lietotāju personas datu apstrāde tiek veikta Bibliotēkas telpās. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana
3. Bibliotēka ir atbildīga par atbilstošiem un proporcionāliem drošības pasākumiem attiecībā uz Lietotāju datiem. Šo pasākumu ietvaros Lietotāju dati tiek aizsargāti pret neautorizētu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu zudumu vai bojājumiem. Bibliotēka veic pasākumus, lai novērstu incidentus, taču pilnībā nevar garantēt to neiestāšanos. Par incidentiem tiek uzskatīti datu vai iekārtu nozaudēšana vai zādzība, neautorizēta piekļuve, citas prettiesiskas darbības, kā arī iekārtu bojājumi vai cilvēciska kļūda.
4. Incidenta vai neatbilstības gadījumā Bibliotēka, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums kļuvis tam zināms, paziņos par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei, izņemot gadījumus, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku Lietotāju tiesībām un brīvībām.
5. Bibliotēka sniegs atbildi uz Lietotāja pieprasījumu bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Regulā noteiktos gadījumos atbildes sniegšana var tikt pagarināta uz diviem mēnešiem.
6. Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai reģistrētos un kļutu par Lietotāju Bibliotēkā.
7. Lietotāja pienākums ir informēt Bibliotēku tiesisko attiecību laikā Darbinieks savlaicīgi nodrošina, lai viņa personas dati (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs, e-pasts) kas ir nodoti Bibliotēkai, būtu precīzi. Jebkuru to izmaiņu gadījumā Lietotāts informē Bibliotēku piecu darba dienu laikā no to izmaiņu dienas


Salacgrīvas novada bibliotēkas
lietošanas noteikumu
Pielikums Nr.4


PRIVĀTUMA POLITIKA


Šī privātuma politika skaidro kā Salacgrīvas novada bibliotēkas un tās struktūrvienību - filiālbibliotēku (turpmāk Bibliotēka) veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Bibliotēkas kontaktinformācija:
juridiskā adrese: Sila iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033
e-pasts: salacgrivasbiblioteka@salacgriva.lv
tālrunis: 64071989


Salacgrīvas novada pašvaldības Personas datu aizsardzības ir sasniedzams rakstot uz datu.specialists@salacgriva.lv, vai zvanot pa tālruni +371 26658265.

Ar šo Privātuma atrunu Bibliotēka izskaidro, kā apstrādā jebkuras fiziskas personas personas datus, paskaidrojot to tiesību īstenošanas kārtību un citu informāciju.

Personas datu apstrādes mērķi un to tiesiskie pamati
Bibliotēka, veicot fizisko personas datu apstrādi, apstrādā tos noteikto uzdevumu un funkciju izpildei kā, piemēram:

  • Fotogrāfiju, videomateriālu uzņemšanai, to publicēšanai (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
  • Lasītāja reģistrēšanai, piešķirot Bibliotēkas lasītāja karti (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu
  • Tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu un c) apakšpunktu).
  • Atgādinājumu, paziņojumu sūtīšanai, (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu 


Informējam, ka Bibliotēkas Privātuma politikā norādīto datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personas dati var tikt apstrādāti arī citiem Privātuma politikā neminētiem mērķiem, nodrošinot datu apstrādes tiesiskumu.
Atgādinām, ka Bibliotēkai ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem (“precizitāte”), tādejādi lūdzam Jūs sniegt Bibliotēkai tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.

Personas datu kategorijas
Bibliotēka savu uzdevumu un funkciju izpildei apstrādā informāciju, piemēram:

  • Tieši identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
  • Kontaktinformācijā - dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.


Personas datu saņēmēji
No Bibliotēkas personas datus var saņemt, valsts un pašvaldības iestādes, citas trešās personas tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Bibliotēka personas datus nenosūta uz trešajām pasaules valstīm.

Personas datu glabāšanas ilgums- 5 gadi.


Lasītāja tiesības ir:

  • Tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vērsties pie Bibliotēkas un iegūt informāciju par personas datu kategorijām, kuras ir Bibliotēkas rīcībā, to datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem un glabāšanas periodiem.
  • Bibliotēka veic saziņu ar fizisko personu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  • Fiziska personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu konkrētai datu apstrādei.
  • Jebkādu aizdomu gadījumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties pie mums vai iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par, Jūsuprāt, iespējamu Regulas pārkāpumu.


Profilēšana
Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde. Pārzinis to nedara.


ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2019. GADA 12. APRĪLĪ

<< Novembris 2022 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Kur Jūs iegūstiet informāciju par Salacgrīvas bibliotēkas pakalpojumiem?

Klātienē bibliotēkā
Bibliotēkas mājaslapā
Bibliotēkas sociālajos tīklos
Vietējā avīzē
Citur

Apskatīt rezultātus


 
 
Limbažu novada aktualitātes
 
 
Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikraksts
 
Latvijas kultūras datu portāls